Aki Takase, Egg Farm Hall (sound check), 04/07/2009

© Photo: Kazue Yokoi


Aki Takase Louis Sclavis Japan Tour 2009

previous page | next page
return